1. Algemeen
Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en op alle overeenkomsten aangegaan met derden, wij behouden ons het recht voor deze te herzien in de volgende gevallen: – verhoging van de grondstofprijzen; – loonsverhoging; – pariteitswisseling van de valuta waarin onze goederen gequoteerd worden – verhoging van de energieprijzen; – vervanging van de ontbrekende grondstoffen door andere, wijzigingen van inkoopbronnen door redenen onafhankelijk van onze wil. Deze opsomming is niet beperkend.

2. Verzending
1. Verzending geschiedt steeds, ook bij franko-levering, voor risico van de koper.
2. De keus van verzending en verpakking geschiedt in overleg.

3. Aanbiedingen
Onze aanbiedingen zijn vrijblijvend.

4. Prijzen
Opgegeven prijzen gelden, tenzij anders is vermeld, exclusief omzetbelasting en verzendings- en transportkosten.

5. Levering
1. Opgegeven levertijden zijn als streeftijden te beschouwen.
2. Indien de levering van de goederen niet op het opgegeven tijdstip plaatsvindt, hebben wij recht op een naleveringstermijn van 30 dagen. Deze termijn gaat in op de dag van ontvangst van een aangetekend sommatie-schrijven van de koper.
3. Indien ook na ingebrekestelling geen levering plaatsvindt, is de koper enkel gerechtigd de overeenkomst schriftelijk te annuleren. Het achterwege blijven van levering kan jegens ons nimmer, ook niet na ingebrekestelling, aanspraak geven op schadevergoeding.

6. Overmacht
1. Ingeval overmacht de uitvoering van de overeenkomst vertraagt of verhindert, zijn wij bevoegd de overeenkomst te annuleren zonder dat dit aan de koper enig recht geeft op schadevergoeding.
2. Onder overmacht is mede begrepen het niet of niet tijdig ontvangen van de voor nakoming van onze verplichtingen nodige goederen van onze leveranciers, werkstaking en belemmerende overheidsmaatregelen.

7. Aansprakelijkheid en reclame
1. Reklames terzake van leveranties dienen binnen 8 dagen nadat de goederen de koper hebben bereikt schriftelijk aan ons te worden gedaan. Bij gebreke hiervan worden wij geacht in overeenstemming met onze verplichtingen te hebben geleverd.
2. Indien tijdig gereklameerd en de geleverde goederen niet aan de overeenkomst beantwoorden zullen wij ter onze keuze en tegen teruggave van de geleverde goederen hetzij voor gratis herlevering zorgen, hetzij de koper voor de teruggenomen goederen krediteren. Tot enige verdere verplichtingen zijn wij niet gehouden, met name niet tot betaling van schadevergoeding.

8. De volgende toleranties, in plus of minus, op de bestelde quantums zijn toegelaten:
– minder dan 500 stuks : 60% – van 500 tot.5.000 stuks : 20% – van 5.000 tot 30.000 stuks : 10% – meer dan 30.000 stuks : 5% Deze hoeveelheden gelden per formaat per bedrukking, per kwaliteit, per model, per bewerking en per levering.

9. Toleranties
Een tolerantie van 3 mm in plus of minus, op elke afmeting is toegelaten. Deze tolerantie blijft toegelaten zelfs na goedkeuring van een model.

10. Retour pallets.
Bij leveringen van retourpallets (euro/industriepallets) kunnen wij teruggave of het omwisselen van gelijkwaardige pallets bedingen. Deze meermalige pallets, zullen tegen kostprijs berekend worden indien ze 60 dagen na levering niet worden teruggebracht.

11. Tolerantie 2
Een tolerantie van plus minus 8% op het gramgewicht van de oorspronkelijke voorziene componenten is toegelaten.

12.
Wegens automatisering van onze fabrieken is het technisch onmogelijk te vermijden dat een aantal slechte exemplaren vervaardigd worden. Een tolerantie van maximaal 10% per zending wordt hiervoor toegelaten.

13.
Al onze werken worden uitgevoerd voor risico van de klant, die alleen verantwoordelijk is tegenover ons en tegenover derden, ingeval van vervolging wegens namaak van gepatenteerde verpakkingen.

14.
1. Plannen, tekeningen, modellen, drukproeven, enz. die niet het voorwerp uitmaken van een bestelling, zullen aangetekend worden teruggestuurd voigens onze voorwaarden. 2. De stansvormen en drukstempels, door ons vervaardigd, blijven ons eigendom, zelfs indien de klant een deel in de kosten heeft betaald. De deelname in de kosten verzekert aan de klant dat deze materialen uitsluitend voor hem gebruikt zullen worden en dat tot op het ogenblik dat ze om welke reden dan ook uit omloop worden genomen. Het bewaren van deze materialen kan enkel gewaarborgd worden tot een jaar na hun laatste gebruik. 3. De plannen, tekeningen, drukproeven, films, modellen, enz. behorende aan onze klanten, verblijven in ons bedrijf voor hun eigen risico.

15. Betaling
1.Tenzij op de faktuur anders staat vermeld, dient de betaling te geschieden binnen 30 dagen na faktuurdatum. Eventuele vermelde korting voor kontante betaling mag worden afgetrokken bij betaling binnen de gestelde termijn, behalve wanneer een of meer andere fakturen nog niet zijn voldaan. Bij overschrijding van de betalingstermijn is een rente verschuldigd van 1% voor elke maand of gedeelte daarvan dat later wordt betaald. Reklame schort de betalingsverplichting niet op. Schuldvergelijking is nimmer toegestaan. 2. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke inkassokosten komen ten laste van de koper. De buitengerechtelijke inkassokosten bedragen minstens 15% van de achterstallige hoofdsom met een minimum van € 250,- en zijn zonder nadere aanmaning opeisbaar zodra wij de vordering aan derden ter inkasso hebben gegeven.

16. Zekerheid
1. Ingeval van niet betaling van een opvorderbaar bedrag, van staking van betaling en indien na het tot stand komen van de overeenkomst gegronde twijfel ontstaat omtrent de juiste nakoming door de koper van diens verplichtingen is deze verplicht op eerste verzoek vooruit te betalen of zekerheidsstelling te verlenen. Het niet voldoen aan deze verplichting zal als wanprestatie worden beschouwd en geeft ons het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling en of gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden waarbij wij aanspraak kunnen maken op een schadevergoeding tenminste gelijk aan het bedrag dat de koper krachtens de overeenkomst aan ons was verschuldigd. 2. Alle geleverde en nog te leveren goederen blijven ons uitsluitend eigendom totdat alle vorderingen die wij hebben of zullen verkrijgen op de koper, uit welke hoofde dan ook, volledig zijn betaald. Ingeval de koper jegens ons enige verplichting uit de overeenkomst niet nakomt zijn wij zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, gerechtigd de goederen terug te nemen, in welk geval de overeenkomst ook zonder rechterlijke tussenkomst is ontbonden, onverminderd ons recht op schadevergoeding.

17.
Wij houden geen rekening met de inkoopvoorwaarden die gedrukt zijn op brieven of andere dokumenten van onze klanten. Bij de bestelling erkent elke koper kennis genomen te hebben van onze verkoopvoorwaarden en hiermede akkoord te gaan.

18. Geschillen
1. Op al onze overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. 2. Eventuele geschillen zullen worden gebracht voor de bevoegde Rechter van de plaats waar wij gerechtigd zijn een geschil aan te brengen voor die Rechter, die zonder vorenstaand beding bevoegd zou zijn van de vordering kennis te nemen.